Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "MOST"

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MOST”

85-096 Bydgoszcz,
ul. Kurpińskiego 19,

tel.(52) 585 40 39,
fax (52) 585 37 66

email: stowarzyszenie.most@wp.pl

Prezes Zarządu Głównego: Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

REGON: 093170416,

NrKRS: 0000163408;

NIP: 5542576785

rachunek bankowy: PKOBP S.A. I Oddział Centrum
w Bydgoszczy,

nr: 95 1020 1462 0000 7302 0102 7663

Do najistotniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Stowarzyszenie „MOST” w latach ubiegłych należą:

W latach 2005-2010 r. Stowarzyszenie „MOST” było współorganizatorem regionalnych obchodów „Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię”. Uroczyste obchody były częścią szerszego programu „Schizofrenia – otwórzcie drzwi” realizowanego na całym świecie przez Światowe Towarzystwo Psychiatryczne. Celem akcji, która odbywa się w każdą drugą niedzielę września jest poprawa społecznego odbioru osób chorych na schizofrenię oraz pogłębienie tolerancji dla wszystkich osób chorych psychicznie. W ramach w/w akcji odbywały się koncerty, festyny, spotkania i okolicznościowe nabożeństwa.

Stowarzyszenie realizowało w latach 2006-2007 r. na terenie Bydgoszczy Ogólnopolski Program Zmiany Postaw wobec Psychiatrii pod nazwą „Odnaleźć siebie”. Patronat nad akcją objęło: Ministerstwo Zdrowia, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Głównym celem projektu było przełamywanie stereotypów dotyczących problemów związanych z leczeniem zaburzeń psychicznych. W ramach Programu zorganizowane zostało „Centrum Pomocy”, będące miejscem anonimowych i nieodpłatnych spotkań mieszkańców miasta z wykwalifikowanymi specjalistami: lekarzami psychiatrami oraz psychologami. Dyżury psychologów i psychiatrów w wynajętych przez nasze Stowarzyszenie pomieszczeniach odbywały się 1 raz w tygodniu. Każdy odwiedzający, otrzymywał poradnik edukacyjny pt.: „Rozmowa, która nie boli”, w którym znajdowały się odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania z dziedziny psychiatrii.

W 2007 r. Stowarzyszenie „MOST” ściśle współpracowało z Kliniką Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego im. dr. Józefa Bednarza w zakresie uruchomienia projektu „Telemedycyna w województwie kujawsko-pomorskim” (w module Telepsychiatria). Dokonano m.in. zakupu rolet zabezpieczających aparaturę sfinansowaną przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki programowi możliwe będą konsultacje na odległość i prowadzenie specjalistycznych teleszkoleń. W naszym regionie jest zbyt mało psychiatrów, w tym psychiatrów dla dzieci i młodzieży, więc wprowadzenie wojewódzkiej sieci telepsychiatrycznej ułatwi pacjentom dostęp do wysoko specjalizowanych lekarzy. W przyszłości zakres modułu można będzie poszerzyć o utworzenie i koordynację zespołów kryzysowej interwencji psychiatrycznej. Ich głównym zadaniem będzie zapobieganie skutkom psychicznym potencjalnych masowych katastrof.

W 2007 r. Stowarzyszenie „MOST” współorganizowało – m.in. ze środków Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego – Kampanię społeczną „Zdrowie psychiczne – wspólna sprawa”. Głównymi celami tej akcji było przeciwdziałanie napiętnowaniu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szeroko pojęta akcja profilaktyki prozdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego. Zorganizowano m.in. Konferencję inaugurującą tą akcję, w której obok marszałka województwa oraz przedstawicieli Wojewody, wystąpił Prezes naszego Stowarzyszenia – Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz. W ramach Kampanii zorganizowano szereg spotkań – m.in. w urzędach miast Regionu w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto, do siedzib samorządów województwa kujawsko – pomorskiego, szpitali, przychodni zdrowia, ośrodków opieki i pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej etc. zostały rozesłane pakiety ulotek oraz plakaty kampanii społecznej „Zdrowie psychiczne – wspólna sprawa”. Plakaty informacyjne wyeksponowane były również w środkach komunikacji miejskiej w miastach województwa.

Kampania społeczna jest ściśle powiązana z IV Międzynarodowym Kongresem EUFAMI, który odbył się w dniach 14-16 września 2007 r. w Toruniu. Gospodarzem przedsięwzięcia był Związek Stowarzyszeń „POL – FAMILIA”, a polskim współorganizatorem Stowarzyszenie „MOST”. EUFAMI, czyli Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorych Psychicznie (European Federation of Associations of Familie of People with Mental Illness), którego centrala znajduje się w Belgii, zrzesza ponad czterdzieści organizacji z całej Europy. Kongres ten był nie tylko ogólnoeuropejskim spotkaniem delegatów stowarzyszeń zrzeszonych w federacji, ale również ważnym forum wymiany poglądów na temat zdrowia psychicznego oraz sposobów niesienia pomocy osobom chorym psychicznie. Było to przedsięwzięcie, które wychodzi naprzeciw problemom ludzi z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Program obejmował zagadnienia skierowane przede wszystkim do członków rodzin osób dotkniętych chorobami psychicznymi i europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką zdrowia psychicznego. Dużą rangę tego wydarzenia docenił m.in. Prezydent RP, który objął patronat honorowy nad Kongresem. Przewodniczącym komitetu naukowego Kongresu był Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „MOST” – prof. Aleksander Araszkiewicz.

W 2007 r. Prezesowi Stowarzyszenia „MOST” – prof. Aleksandrowi Araszkiewiczowi, przyznano Nagrodę im. św. Kamila w kategorii: Lekarze i inni pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję na rzecz chorych i cierpiących. Pana Profesora uhonorowano m.in. za determinację w działaniu na rzecz przestrzegania praw pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiczne. W tej samej edycji Nagrody, Stowarzyszenie „MOST” otrzymało dyplom w związku z nominacją w kategorii Instytucje, stowarzyszenia i organizacje wspierające chorych i ich rodziny w dziedzinie opieki zdrowotnej, grup wsparcia i edukacji. Nagroda Imienia Św. Kamila, patrona chorych i pracowników służby zdrowia, została ustanowiona z inicjatywy Zakonu Ojców Kamilianów z jego Prowincjałem – ks. Arkadiuszem Nowakiem na czele oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Główną ideą nagrody, przyznawanej z okazji Światowego Dnia Chorego, co roku w innej dziedzinie medycyny, jest wyróżnienie osób oraz instytucji, które szczególnie przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin oraz były głosem tych, którzy nie są w stanie domagać się przestrzegania swych praw.

W tym samym roku, Stowarzyszenie współorganizowało kursy z psychoterapii dla lekarzy w ramach specjalizacji. Szkolenie przeprowadzone zostało przez psychologów z Katedry i Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu.

W 2008 r. Stowarzyszenie „MOST” prowadziło program pilotażowy z zakresu aktywizacji zawodowej osób po kryzysie psychicznym. Projekt był realizowany również przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, Fundacji na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego im. dr Józefa Bednarza oraz Klubu Pacjenta „Przystań Nadziei”. Zrealizowany projekt obejmował 3 moduły:

  • Szkolenie dla doradców zawodowych z PUP z zakresu specyfiki kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi – przeprowadzone przez lekarza psychiatrę,
  • szkolenie motywacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeprowadzone przez psychologa,
  • szkolenie dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeprowadzone przez doradców zawodowych z PUP – z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy.

W roku 2010 nasze Stowarzyszenie było współorganizatorem – obok Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UMK – ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Nowe Trendy w Psychiatrii – postępy w leczeniu zaburzeń psychicznych”.

Niezależnie od powyższych działań, Stowarzyszenie na bieżąco prowadzi działalność rzeczniczą – zarówno w sprawach indywidualnych, jak również w interesie całych grupy pacjentów. W tym celu nawiązano współpracę z prawnikiem (po aplikacji sądowej) – specjalistą z dziedziny prawa medycznego, pełniącym jednocześnie funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy lub porady prawnej mogą zgłaszać się na dyżur do naszego prawnika. Przykładowo, nasza działalność interwencyjna związana była z dyskryminującym osoby chore psychicznie zachowaniem funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz publikacjami prasowymi i reportażami telewizyjnymi, które utrwalały negatywne postawy społeczne wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.