Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "MOST"

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MOST”

85-096 Bydgoszcz,
ul. Kurpińskiego 19,

tel.(52) 585 40 39,
fax (52) 585 37 66

email: stowarzyszenie.most@wp.pl

Prezes Zarządu Głównego: Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

REGON: 093170416,

NrKRS: 0000163408;

NIP: 5542576785

rachunek bankowy: PKOBP S.A. I Oddział Centrum
w Bydgoszczy,

nr: 95 1020 1462 0000 7302 0102 7663

STATUT STOWARZYSZENIA

NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI „MOST”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Most” i w dalszej części zwane jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie dla potrzeb promocji swej działalności może używać nazwy skróconej w brzmieniu Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Most”.

§2

Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§3

 1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez organy ustanowione w niniejszym statucie.

§4

  1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

  2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§6.

Stowarzyszenie, na zasadach określonych w niniejszym statucie, może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw.

§7

Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie używać będzie okrągłej pieczęci z napisem w otoku Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Most” w Bydgoszczy.

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§9

Celem stowarzyszenia jest:

   1. upowszechnianie i rozwijanie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych,

   2. współudział w inicjowaniu i koordynacji programów edukacyjnych z zakresu psychiatrii na różnych poziomach nauczania,

   3. działanie na rzecz zmiany postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym w szczególności dzieci, młodzieży, osób w wieku podeszłym,

   4. przeciwdziałanie w wykluczeniu z życia zawodowego i społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi oraz rodzin tych osób,

   5. propagowanie postaw i działań we wszystkich dziedzinach życia sprzyjających

samorealizowaniu się osób z zaburzeniami psychicznymi,

   1. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu integrację w środowisku osób sprawnych,

   2. pomoc w poszukiwaniu osób zaginionych cierpiących na zaburzenia psychiczne,

   3. przeciwdziałanie przemocy w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi,

   4. współdziałanie z jednostkami administracji państwowej, służbą zdrowia, środkami masowego przekazu, organizacjami społecznymi, zakładami pracy oraz innymi instytucjami wspierającymi działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,

   5. wytwarzanie atmosfery tolerancji i szacunku wobec osób z zaburzeniami

psychicznymi,

   1. podejmowanie innych działań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się

leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi,

 1. organizowanie kursów, konferencji, sympozjów, seminariów, dyskusji, wystaw, pokazów i odczytów z zakresu edukacji interdyscyplinarnej, służących realizacji celów Stowarzyszenia,

 2. współpracę z organizacjami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi i religijnymi, placówkami służby zdrowia zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

 3. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

 4. organizowanie akcji propagandowych zmierzających do uświadomienia społeczeństwu istoty i problemów leczenia i funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi,

 5. organizowanie akcji mających na celu wsparcie moralne i finansowe Stowarzyszenia.

 6. Prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiocie:

  1. 7310 F – prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,

  2. 8042 Z – pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, organizowanie kursów, konferencji, sympozjów, seminariów, dyskusji, wystaw, pokazów i odczytów z zakresu edukacji interdyscyplinarnej, służących realizacji celów Stowarzyszenia),

  3. 9133 Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana (organizowanie akcji i festynów służących pozyskiwaniu środków pieniężnych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia).

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni cudzoziemcy mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§13

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie

pisemnej deklaracji osoby zamierzającej zostać członkiem zwyczajnym

Stowarzyszenia.

 1. Decyzję o przyjęciu osoby zamierzającej zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, która złożyła deklarację, podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, w formie uchwały.

 2. Założyciele Stowarzyszenia z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.

§14

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w Stowarzyszeniu,

b) udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) zgłaszania wniosków i propozycji władzom Stowarzyszenia,

d) uczestniczenia w ustalaniu programu działania w Stowarzyszeniu,

e) korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

 1. Z biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia mogą korzystać jedynie członkowie zwyczajni, którzy pozostają w Stowarzyszeniu przez okres, co najmniej sześciu miesięcy licząc wstecz od dnia wyborów do władz Stowarzyszenia. Ograniczenie to nie ma zastosowania do założycieli Stowarzyszenia.

 2. Każdemu z członków zwyczajnych Stowarzyszenia będących założycielami Stowarzyszenia przysługują na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia dwa głosy przy podejmowaniu uchwal tego organu Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:

 1. podejmowanie działań zmierzających do efektywnego realizowania celów Stowarzyszenia,

 2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,

 4. przyczynianie się do wzrostu znaczenia społecznego Stowarzyszenia i prowadzonej przez nie działalności,

 5. regularne opłacanie składek członkowskich,

 6. branie efektywnego udziału w pracach Stowarzyszenia.

§16

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.

 2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

 3. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 4. Członek wspierający będący osobą prawną działa przez swego przedstawiciela.

§17

 1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

  1. wykreślenia na skutek rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej pisemnie

Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia,

  1. wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia:

za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,

za nieusprawiedliwione i rażące zaniechanie brania udziału w pracach

Stowarzyszenia,

za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, jeżeli zaległość przekroczy

dwanaście miesięcy,

w razie utraty przez członka Stowarzyszenia na mocy prawomocnego wyroku

sądu praw publicznych lub utraty bądź ograniczenia jego zdolności do

czynności prawnych.

  1. ustania członkostwa wskutek śmierci członka.

 1. Uchwały w zakresie ustania, wykluczenia i wykreślenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

 2. Wykluczonemu oraz wykreślonemu członkowi Stowarzyszenia służy prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rozstrzyga odwołanie na najbliższym posiedzeniu, o ile odwołanie wpłynęło nie później niż czternaście dni przed dniem odbycia tego posiedzenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia .

2) Zarząd Główny,

3) Komisja Rewizyjna.

§19

  1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym.

  2. Członkami władz Stowarzyszenia mogą być tylko członkowie Stowarzyszenia.

§20

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Głównego,

  2. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

  3. powoływanie i odwoływanie członków władz wybieralnych Stowarzyszenia,

  4. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Stowarzyszenia oraz w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,

  5. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

  6. rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez władze oraz przez członków Stowarzyszenia, a także przez zarządy terenowych jednostek Stowarzyszenia,

  7. podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania, z uwzględnieniem postanowień § 40 niniejszego statutu,

  8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego Stowarzyszenia o wykluczeniu lub wykreśleniu członka Stowarzyszenia,

  9. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia dotyczących działalności władz Stowarzyszenia oraz zarządów terenowych jednostek Stowarzyszenia,

  10. przyjmowanie członków wspierających na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

  11. podejmowanie innych uchwał, które zgodnie z przepisami prawa wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§22

   1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia raz w roku, nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, a ponadto przed upływem kadencji wybieralnych władz Stowarzyszenia, nie później niż w ciągu miesiąca przed tym terminem.

   2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Główny z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 15 % ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

   3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku w tym przedmiocie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia pochodzącego od uprawnionego wnioskodawcy.

§23

Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ustala Zarząd Główny i powiadamia o nich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na czternaście dni przed datą odbycia posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Wraz z zawiadomieniem Zarząd Główny przesyła niezbędne dla prawidłowego przebiegu posiedzenia materiały.

§24

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 2. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 3. W razie, gdy Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie może w pierwszym terminie powziąć uchwały z powodu braku odpowiedniej liczby osób uprawnionych do głosowania, a w zawiadomieniu o którym mowa w § 23 zawarta została informacja o możliwości odbycia w takiej sytuacji, bezpośrednio po pierwszym terminie, posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drugim terminie z podaniem godziny jego rozpoczęcia.
  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie może podejmować uchwały, w tym również uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 2, bez względu na liczbę uczestniczących w nim osóuprawnionych do głosowania.

 4. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 niniejszego statutu.

§25

  1. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z pięciu do trzynastu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

  2. Zarząd Główny składa się z Prezesa, wiceprezesa oraz z członków Zarządu Głównego.

  3. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

  4. Członkiem Zarządu Głównego nie może być członek Komisji Rewizyjnej.

  5. Zarząd Główny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków Zarządu Głównego biorących udział w posiedzeniu.

§26

Do Zarządu Głównego należy podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

2) ustalanie wysokości składek członkowskich,

3) zwoływanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

4) reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunkach z podmiotami trzecimi.

§27

Do składania oświadczeń majątkowych i wszelkich innych oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego.

§28

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządów jednostek terenowych Stowarzyszenia.

§29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, jego jednostek terenowych oraz pracy Zarządu Głównego i zarządów jednostek terenowych Stowarzyszenia,

  2. kontrolowanie co najmniej raz w roku obrotowym całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz dokonywanie oceny tej działalności,

  3. dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych,

  4. występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

  5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§30

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków Komisji Rewizyjnej biorących udział w posiedzeniu.

§31

W razie zmniejszenia się, w czasie trwania kadencji, składu władz wybieralnych Stowarzyszenia poniżej minimalnej liczby ich członków, określonej w postanowieniach § 25 ust. 1 i § 28 ust. 1 niniejszego statutu, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu Stowarzyszenia, którego skład uległ zmniejszeniu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 składu powołanego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział V

Jednostki terenowe Stowarzyszenia

§32

   1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 15 osób mogą złożyć do Zarządu Głównego Stowarzyszenia wniosek o udzielenie zgody na utworzenie terenowej jednostki Stowarzyszenia.

   2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien określać:

  1. terytorialny obszar działania tworzonej jednostki terenowej Stowarzyszenia, obejmujący jedno lub kilka województw,

  2. siedzibę tworzonej jednostki terenowej Stowarzyszenia ze wskazaniem jej adresu i określeniem tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzona jej działalność,

  3. źródła finansowania działań tworzonej jednostki terenowej Stowarzyszenia podejmowanych przez tę jednostkę terenową niezależnie i samodzielnie w stosunku do działalności Stowarzyszenia.

 1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 załączyć należy:

  1. listę członków zwyczajnych Stowarzyszenia zamierzających utworzyć jednostkę terenową Stowarzyszenia przez osoby te podpisaną, z podaniem ich imion i nazwisk, dat i miejsc urodzenia oraz miejsc zamieszkania,

  2. wskazanie osób wybranych do Zarządu terenowej jednostki Stowarzyszenia wraz z podaniem dotyczących tych osób danych, określonych w ust. 3 lit. a),

  3. protokół z wyboru członków Zarządu terenowej jednostki Stowarzyszenia,

  4. dokument poświadczający istnienie tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność tworzonej jednostki terenowej Stowarzyszenia.

 1. Decyzję o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§33

   1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, którzy mają miejsce zamieszkania na obszarze działania terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia i złożą na piśmie Zarządowi Głównemu deklaracje, iż chcą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia za pośrednictwem terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, tworzą Walne Zebranie Członków Terenowej Jednostki Stowarzyszenia. Osoby takie nie tracą przez to statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz praw i obowiązków z tym związanych.

   2. Walne Zebranie Członków Terenowej Jednostki Stowarzyszenia działa w oparciu o odpowiednio stosowane postanowienia statutu niniejszego odnoszące się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tym że Walne Zebranie Członków Terenowej Jednostki Stowarzyszenia może działać wyłącznie w sprawach dotyczących działalności terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia i obowiązane jest stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia.

   3. Walne Zebranie Członków Terenowej Jednostki Stowarzyszenia nie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o których mowa w § 21 ust. 4, 7, 8, 9 i 10.

§34

 1. Terenowa jednostka Stowarzyszenia obowiązana jest posiadać Zarząd.

 2. Kontrolę nad działalnością terenowej jednostki Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna i Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§35

Zarząd terenowej jednostki Stowarzyszenia obowiązany jest bieżąco informować Zarząd Główny Stowarzyszenia o istotnych działaniach podejmowanych przez terenową jednostkę Stowarzyszenia. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa zarząd terenowej jednostki Stowarzyszenia obowiązany jest przedkładać Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia okresowe informacje i sprawozdania z działalności terenowej jednostki Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§36

 1. Do powoływania, funkcjonowania oraz odwoływania członków zarządu terenowej jednostki Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio. postanowienia statutu niniejszego odnoszące się do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, z tym że działalność zarządu terenowej jednostki Stowarzyszenia ogranicza się wyłącznie do spraw związanych z działalnością terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, czego konsekwencją są unormowania zawarte w postanowieniach dalszych ustępów niniejszego paragrafu.

 2. Zarząd terenowej jednostki Stowarzyszenia nie jest uprawniony do reprezentacji Stowarzyszenia. Poszczególni członkowie zarządu terenowej jednostki Stowarzyszenia mogą reprezentować Stowarzyszenie tylko na zasadzie pełnomocnictwa.

 3. Zarząd terenowej jednostki Stowarzyszenia nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek działań dotyczących członków Stowarzyszenia, w szczególności nie ma prawa przyjmowania nowych osób do Stowarzyszenia, podejmowania decyzji o wykluczeniu lub wykreśleniu członka ze Stowarzyszenia.

 4. Zarząd terenowej jednostki Stowarzyszenia nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek decyzji w przedmiocie składek członkowskich.

 5. Zarząd terenowej jednostki Stowarzyszenia obowiązany jest stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§37

Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości oraz fundusze, tj. aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.

§38

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) składki członkowskie,

2) dochody z majątku ruchomego i nieruchomości,

3) dotacje, zapisy, darowizny i inne środki finansowe pozyskane przez władze

Stowarzyszenia z podobnych źródeł,

4) wpływy z działalności statutowej,

5) dochody z działalności gospodarczej.

§39

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza i rozporządza wyłącznie Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§40

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa, na zasadach przewidzianych w § 24 ust. 1 i ust. 3-4 niniejszego statutu, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że majątek ten zostanie przeznaczony na cele statutowe.

§41

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Prawo o stowarzyszeniach.